Disclaimer

Wij besteden grote zorg aan de samenstelling van de inhoud op onze website. Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer:

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrechten van UniekFM. Veelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Disclaimer website
De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder UniekFM wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. UniekFM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

UniekFM behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. De bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website van UniekFM opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit de UniekFM is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. UniekFM staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyverklaring
Voor gebruik van sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden onder geen omstandigheden aan derden verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Het geautomatiseerd benaderen van deze website zal beschouwd worden als een aanval op het functioneren van deze website en zal als dusdanig worden behandeld. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.